Contract cu turistul

CONTRACT - CADRU

De comercializare a pachetelor de servicii turistice

Nr. ....... din...............

Părţile contractante

Societatea Comercială PRODAN TOUR  S.R.L - cu sediul social in Cluj-Napoca, Str. Teleorman, nr.11, ap 11- Agenţia de Turism HOLIDAY STORE, punct de lucru: Cluj—Napoca, Str. Calea Motilor, nr.38, ap.4, inregistrata in Registrul Comertului sub nr. J 12/2444 /2005, Cod Unic de Inregistrare RO 17738933, Banca Transilvania:  RO51BTRL0670120299354900 - RON; RO34BTRL 0670420299354900 - EUR, nr Inregistrare Licentiere 71187/ 09.01.2019, reprezentată prin AVRAM MADALINA, în calitate de Manager in turism, denumită în continuare Agenţia, 

şi turistul/reprezentantul turistului,

Domnul/ Doamna ........................., cu domiciliul in ................, str. ........................ Nr. .... , Ap. ...... , jud. ........., telefon ..................., e-mail ................. posesor al CI seria ....... nr. ...... , avand CNP ........................................, emisa de SPCLEP ............ , la data de ............ , au convenit la încheierea prezentului contract.

I. Obiectul contractului îl constituie vânzarea de către Agenţie a pachetului de servicii turistice înscris în voucher, bilet de odihnă - tratament, bilet de excursie, anexat la prezentul contract şi eliberarea documentelor de plată.

II. Preţul

1. Preţul contractului este de  ................ şi cuprinde costul serviciilor turistice efective, comisionul Agenţiei şi T.V.A. Dacă factura emisă de Agenţie este exprimată în valută (eur, usd), aceasta se va achita în aceeaşi monedă. Pentru plata în RON, se va realiza la cursul de referinţă al BNR din ziua emiterii facturii plus 2% comision de risc valutar.

III. Drepturile şi obligaţiile Agenţiei

1. În cazul în care Agenţia este nevoită să modifice una dintre prevederile esenţiale ale contractului, are obligaţia să informeze turistul cu cel puţin 15 zile înainte de data plecării.

2. Agenţia poate să modifice preţul contractului, în sensul majorării sau micşorării, după caz, numai dacă modificarea are loc ca urmare a variaţiilor costurilor de transport, ale redeventelor si ale taxelor aferente serviciilor de aterizare, debarcare/îmbarcare în porturi şi aeroporturi şi ale taxelor de turist ori ale cursurilor de schimb valutar aferente pachetului de servicii turistice contractat.

3. În cazul în care, după începerea călătoriei turistice o parte importantă din serviciile turistice prevăzute în contract nu este realizată sau Agenţia constată că nu le va putea realiza, aceasta este obligată:

a) să ofere turistului alternative corespunzătoare în vederea continuării călătoriei turistice fără majorarea preţului, respectiv serviciile turistice oferite să fie de aceeaşi calitate şi cantitate;

b) să restituie turistului sumele ce reprezintă diferenţa dintre serviciile turistice achitate şi cele efectiv prestate în timpul călătoriei turistice (cu excepţia excursiilor opţionale care nu sunt cumpărate de la Agenţie ci de la agenţiile partenere).

c) în cazul în care nu pot fi oferite turistului alternative corespunzătoare sau acesta nu le acceptă din motive întemeiate, să asigure fără costuri suplimentare transportul retur al turistului la locul de plecare ori în alt loc agreat de acesta şi, după caz, despăgubirea pentru serviciile neprestate.

4. Agenţia este răspunzătoare pentru buna executare a obligaţiilor asumate prin contract, cu excepţia următoarelor cazuri:

a) când neîndeplinirea sau îndeplinirea defectuoasă a obligaţiilor asumate prin contract se datorează turistului;

b) când neîndeplinirea obligaţiilor se datorează unor cauze de forţă majoră sau unor împrejurări pe care nici Agenţia, nici prestatorii de servicii nu le puteau prevedea sau evita (modificări de orar sau de itinerar, întârzieri în traficul mijloacelor de transport etc.). Agenţia nu este răspunzătoare pentru prejudiciile cauzate turistului, urmare a întarzierii curselor (inclusiv charter), pierderilor de bagaje si a altor împrejurări asupra cărora transportatorul aerian poartă singura răspundere şi nu este obligată să ramburseze contravaloarea serviciilor achiziţionate.

5. Agenţia îşi rezervă dreptul de a schimba hotelul cu altul, de aceaşi categorie, în cazul suprarezervărilor sau problemelor tehnice.

6. Agenţia are obligaţia să informeze turistul, înainte de data plecării, următoarele informaţii:

a) orarele, locurile escalelor şi legăturile, precum şi, după caz, locul de imbarcare.

b) denumirea, sediul/adresa, numerele de telefon şi de fax ale reprezentanţei locale a organizatorului şi/sau a detailistului ori, în lipsa acesteia, un număr de apel de urgenţă care să îi permită contractarea organizatorului şi/sau a detailistului. În cazul în care aceste reprezentanţe sau autorităţi locale nu există, turistul trebuie să dispună de un număr de apel de urgenţă sau de orice altă informaţie care să îi permită contactarea organizatorului şi/sau a detailistului.

c) pentru călătoriile minorilor neînsoţiţi de părinţi, informaţii care să permită părinţilor stabilirea unui contact direct cu copilul sau cu responsabilul de la locul cazării copilului.

d) Excursiile opţionale se efectuează la faţa locului cu agenţii locale, care poartă întreaga responsabilitate pentru organizarea şi desfăşurarea acestor excursii. Sumele aferente excursiilor opţionale nu se încaseaza în numele şi pentru Agenţie. Preţul excursiilor este calculat pentru un grup minim de aproximativ 25 pax. La un număr mai mic de participant preţul poate fi majorat proporţional.

7.  În cazul achiziţionării unui pachet de servicii turistice având în componenţă şi asigurarea transportului pe cale aeriană, transportatorul aerian, fără a cere acordul agenţiei de turism care derulează programul turistic, are dreptul de a modifica orele de zbor. Prin urmare, Agenţia nu este răspunzătoare pentru decolarea/aterizarea avioanelor la o altă oră decât cea înscrisă în programul turistic. Pentru aceste întârzieri, compania aeriană este obligată să asiste turiştii conform Regulamentului (CE) nr. 261/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului din 11 februarie 2004 de stabilire a unor norme comune în materie de compensare şi de asistenţă a pasagerilor în eventualitatea refuzului la îmbarcare şi anulării sau întârzierii prelungite a zborurilor şi de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 295/91, implementat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.912/2006. Orice problemă privind operarea zborului şi acţiunile adiacente acestuia intră în competenţa şi responsabilitatea transportatorului, biletul de avion reprezentând contractul între pasager şi transportator. În cazul acestor pachete de servicii turistice, ziua de plecare şi ziua de sosire nu sunt considerate zile turistice, acestea fiind destinate transportului.

8. În situaţia achiziţionării unui produs de tip croazieră, linia de croazieră poate modifica, din motive ce ţin de siguranţa navigării, numărul cabinei şi locaţia acesteia pe punţi (o punte inferioară, una superioară, mai spre pupa sau spre prova etc.), doar cu o cabină de aceeaşi categorie ca cea rezervată iniţial, caz în care turistul nu va fi despăgubit în niciun mod având în vedere că este vorba de acelaşi tip de cabină ca şi cel rezervat.

IV. Drepturile şi obligaţiile turistului

1. În cazul în care turistul nu poate să participe la călătoria turistică, acesta poate să cesioneze contractul unei terţe persoane care îndeplineşte toate condiţiile aplicabile pachetului de servicii turistice contractat, cu obligaţia de a anunţa în scris Agenţia cu cel puţin 5 zile înaintea datei de plecare. În acest caz Agenţia reziliază contractul cu turistul care cesionează contractul şi încheie un alt contract cu noul turist. Turistul care cedează pachetul său de servicii, precum şi cesionarul sunt responsabili în mod solidar la plata preţului călătoriei şi a costurilor suplimentare posibile ( taxa viza , bilet avion,etc) apărute cu ocazia acestei cedări.

Pentru călătoriile individuale, în cazul în care mijlocul de transport este avionul, transferul poate fi efectuat numai dacă există posibilitatea transferării locului de zbor. Turistul care cedează pachetul său de servicii, precum şi cesionarul sunt responsabili în mod solidar la plata preţului călătoriei şi a eventualelor costuri suplimentare apărute cu ocazia acestei cedări.

2. Turistul răspunde pentru corectitudinea datelor furnizate agenţiei la rezervare (ex.: nume prenume, data naşterii, nr. paşaport, domiciliu etc.) pentru valabilitatea documentelor personale şi pentru eventualele prejudicii cauzate în urma informaţiilor eronate. Turistul se obligă să respecte prevederile legale cu privire la regimul paşapoartelor, al vizelor, de vamă, asigurare de sănătate, etc, precum şi prevederile legale privind condiţiile de intrare, şedere, ieşire în/din ţările incluse în excursiile la care participă. Prejudiciile materiale şi morale cauzate din necunoaşterea sau nerespectarea legilor sau regulilor vor fi suportate de turist. În cazul în care, din nerespectarea celor de mai sus, turistul nu poate să participe la călătoria turistică, Touroperatorul este exonerat de răspundere şi nu poate fi obligat la restituirea sumelor de bani plătite de către turist. În cazul în care turistul, din vina sa, nu a beneficiat de serviciile turistice la calitatea contractată, nu este îndreptăţit la despăgubiri. Turistul răspunde pentru siguranţa propriilor bagaje.

3 . In cazul sejururilor de odihnă şi/ sau de tratament, turistul are obligatia să respecte programul de acordare a serviciilor(de ex in Romania, in statiunile de pe litoral check-in-ul se face  la ora 18:00 iar check-out-ul la ora 12:00). In functie de destinatie check-in-ul si check-out-ul se pot modifica. In staţiunile din ţară, altele decât cele de pe litoral, cazarea se face începând cu ora 14:00 a zilei de intrare şi se termină cel târziu la ora 12:00 a zilei următoare celei înscrise pe bilet. In strainatate,  conform regulilor specifice fiecarei tari in parte (in general cazarea se face la ora 14:00 a zilei de intrare si se termina intre orele 10:00 -12:00 a zilei inscrise pe voucher)

4. În cazul în care preţurile stabilite în contract sunt majorate cu peste 10%, turistul poate rezilia contractul, având dreptul la rambursarea de către Agenţie a sumelor plătite.

5.1. Turistul este obligat să comunice Agenţiei, în termen de 5 zile calendaristice de la primirea înştiinţării prevăzute la cap. III pct. 1, hotărârea sa de a opta pentru

a) rezilierea contractului fără plata penalităţilor                                             SAU

b) acceptarea noilor condiţii ale contractului.

5.2. În cazul în care Agenţia anulează călătoria turistică înaintea datei de plecare, turistul are dreptul:

a) să accepte la acelaşi preţ un alt pachet de servicii turistice de calitate echivalentă sau superioară, propus de Agenţie;

b) să accepte un pachet de servicii turistice de calitate inferioară, propus de Agenţie, cu rambursarea a diferenţei de preţ;

c) să i se ramburseze toate sumele achitate în virtutea contractului.

5.3. În toate cazurile menţionate la pct. 5.2 turistul are dreptul să solicite Agenţiei şi o despăgubire pentru neîndeplinirea prevederilor contractului iniţial, cu excepţia cazurilor în care:

a) anularea s-a făcut datorită nerealizării numărului minim de persoane menţionat în contract, iar Agenţia a informat în scris turistul cu cel puţin 15 zile calendaristice premergătoare datei plecării;

b) anularea s-a datorat unui caz de forţă majoră (circumstanţe imprevizibile, independente de voinţa celui care le invocă şi ale căror consecinţe nu au putut fi evitate în ciuda oricăror eforturi depuse, în aceasta nefiind incluse suprarezervările, caz în care responsabilitatea revine companiei aeriene);

c) anularea s-a făcut din vina turistului.

6. Turistul are dreptul să rezilieze în orice moment, în tot sau în parte, contractul, iar în cazul în care rezilierea îi este imputabilă, este obligat să despăgubească Agenţia pentru prejudiciul creat acesteia, cu excepţia cazurilor de forţă majoră definite conform legii.

7. Turistul are obligaţia să respecte condiţiile şi termenele de plată. În cazul nerespectării condiţiilor de plată Agenţia are dreptul la următoarele:

a) să anuleze rezervarea şi să rezilieze contractul de călătorie - caz în care Turistul este obligat să plătească penalizarea conform condiţiilor de renunţare. În cazul unui avans deja achitat, Agentia are dreptul de a păstra avansul respectiv ca şi penalizare aferentă renunţării.

b) să întrerupă complet sau să furnizeze parţial serviciile comandate, până când achitarea datoriilor de către Turist este înregistrată. 

c) În cazul în care până la data călătoriei nu este înregistrată plata integrală aferentă sejurului comandat, acest fapt se consideră a fi renunţare şi intră în vigoare penalizările aferente condiţiilor de renunţare din prezentul contract.

8. Dacă turistul solicită schimbarea hotelului, structurii camerelor sau a oricărora dintre servicii, aceasta echivalează cu rezilierea contractului, cu aplicarea penalităţilor legale la momentul respectiv, şi încheierea unui nou contract.

9. Turistul este obligat să achite la recepţia unităţii hoteliere taxa de staţiune, taxa de salubrizare, precum şi alte taxe locale,  fără a putea pretinde despăgubiri sau returnarea sumelor de la Agenţie–exceptand cazurile in care aceste taxe sunt incluse in preţul Contractului.

10. Turistul este obligat să prezinte la recepţia unităţii hoteliere actele sale de identitate, precum şi documentul de călătorie eliberat (voucher, bilet de odihnă şi/sau de tratament), în vederea acordării serviciilor turistice. Clasificarea unităţilor de cazare şi a mijloacelor de transport sunt cele oficiale pentru fiecare ţara în parte, turistul ia act şi este de acord cu aceasta. Responsabilitatea clasificărilor aparţine în exclusivitate autorităţilor de resort ale ţărilor respective.

11. Turistul are obligaţia să respecte toate prevederile, conform informaţiilor generale prezentate in scris sau verbal de catre Agentie. Turistul se obligă să respecte toate regulile impuse de compania aeriană pe durata zborului. În cazul în care compania aeriană sau touroperatorul nu stabileşte alte limite, greutatea maximă a bagajelor este de 20 kg + 5 kg bagaj de mână.
Turistul ia la cunoştinţă faptul că perioada sejurului include şi ziua plecării şi ziua întoarcerii; durata sejurului înseamnă perioada şi numărul de zile calendaristice între ziua plecării şi ziua întoarcerii, indiferent de ora de plecare şi de întoarcere. Numărul nopţilor incluse în sejur nu înseamnă nopţi calendaristice, sunt nopţi hoteliere şi sunt calculate conform regulilor de cazare hoteliere: noaptea hotelieră începe de la ' check in ' - care este posibil de la orele 14:00 dintr-o zi şi ţine până la orele 10:00/12:00 din ziua următoare, indiferent de durata efectivă de şedere. Touroperatorul este exonerat de răspundere, valabilitatea şi clauzele prezentrului Contract - Cadru nu sunt afectate în cazul unei eventuale modificări de orar de zbor impus de companiile aeriene, datorită căruia ora decolării se decalează.

12. Dacă pentru efectuarea călătoriei este necesara îndeplinirea de către turist a unor formalităţi suplimentare (de ex. călătoria împreuna cu minori, situaţia în care numele turistului este schimbat ca urmare a căsătoriei/desfacerii ei, etc) acesta va indeplini toate cerinţele legale. Pentru o informare optimă, Agenţia recomandă şi consultarea site-ului www.politiadefrontiera.ro.

13. In cazul în care o singura persoană angajează servicii pentru un număr mai mare de turisti, condiţiile contractului se extind în mod automat asupra întregului grup pentru care s-au achitat serviciile.

14. Prin semnarea contractului, turistul declară faptul că a luat la cunoştinţă şi acceptă toate condiţiile de călătorie prevăzute in Contractul-Cadru.

V. Renunţări, penalizări, despăgubiri (CONFORM ANEXA)

1. În cazul în care turistul renunţă din vina sa la pachetul de servicii turistice care face obiectul prezentului contract, el datorează Agenţiei penalizări după cum urmează:

1.1. în cazul serviciilor turistice externe penalizările sunt de:

a) 25 euro pentru orice modificare adusă la contract, dupa confirmarea pachetului rezervat;

b) 50% din preţul pachetului de servicii, dacă renunţarea se face cu mai mult de 30 de zile calendaristice înainte de data plecării;

c)  80% din preţul pachetului de servicii, dacă renunţarea se face în intervalul 16 - 30 de zile înainte de data plecării;

d) 100% din preţul pachetului de servicii, dacă renunţarea se face într-un interval mai mic de 16 zile înainte de plecare sau pentru neprezentarea la program.

Pentru rezervările cu EARLY-BOOKING, plata se va efectua pană la termenul limită al valabilităţii ofertei. Nu se acceptă modificări de nume, număr persoane, perioada şi tip de camera. In caz de anulare sau modificare din partea turistului, penalizarea este de 100%. In cazul în care rezervarea cu early-booking nu va fi achitată integral pană la data limită a valabilităţii ofertei cu early-booking, rezervarea se va refactura cu tariful normal de lista şi nu va mai beneficia de reducerea aferentă.   

1.2. in cazul serviciilor turistice interne penalizările sunt de:

a) comisionul agentiei si TVA aferent daca renunţarea se face cu mai mult de 15 zile calendaristice înainte de data începerii sejurului.

b) 100% din preţul pachetului de servicii, dacă renunţarea se face într-un interval mai mic de 15 zile calendaristice înainte de data începerii sejurului.

c) 100% din preţul pachetului de servicii turistice, în cazul în care turistul a achiziţionat pachetul de servicii turistice din cadrul programului “Inscrieri timpurii” indiferent de data la care turistul solicită renunţarea.

2. In cazul in care turistul care a contractat un pachet de servicii turistice cu Agenţia şi a achitat un avans nu se prezintă în termenul specificat in contract/ bonul de comandă sau în termenul comunicat in scris pentru a achita restul de plată, contractul se consideră reziliat iar agenţia are dreptul de a anula rezervările efectuate în beneficiul turistului, cu reţinerea integrală a sumelor plătite de către turist pană la acea dată.

3. Pentru biletele de odihnă şi/sau de tratament cumpărate prin organizaţii sindicale, Agenţia va face restituiri numai în baza cererilor de renunţare contrasemnate şi ştampilate de reprezentantul organizaţiei sindicale.

4. În cazul în care o ambasadă refuză să acorde viza de intrare pentru efectuarea pachetului de servicii, turistului i se vor reţine toate taxele achitate de Agenţie prestatorilor direcţi, precum şi cheltuielile de operare proprii acesteia.

5. In cazul în care turistul care a intrat pe teritoriul statului în care se realizează pachetul de servicii turistice refuză să se mai întoarcă în România şi autorităţile din ţara respectivă fac cheltuieli de orice natură cu acesta, turistul respectiv are obligaţia de a suporta toate aceste cheltuieli, exonerand agentia.

6. Penalizările echivalente cu preţul contractului se aplică şi în cazul în care turistul nu ajunge la timp la aeroport sau la locul de plecare/destinatie, dacă nu poate pleca în călătorie pentru că nu are actele în regulă sau dacă este întors de la graniţă de către poliţia de frontieră.

7. Turistul trebuie să depună în scris cererea de renunţare la pachetul de servicii turistice, cu număr de înregistrare la Agenţia la care a achitat serviciile. În caz contrar, cererea de renunţare nu este luată în considerare.

8. Agenţia va acorda despăgubiri în funcţie de gradul de nerespectare a obligaţiilor din contract.

VI. Reclamaţii

1. În cazul în care turistul este nemulţumit de serviciile turistice primite, acesta are obligaţia de a întocmi o sesizare în scris la fata locului, clar şi explicit, legate de realizarea pachetului de servicii turistice contractat, ce se va transmite prompt atât Agenţiei, cât şi prestatorului de servicii turistice (conducerii hotelului, restaurantului).

2. Atât Agenţia, cât şi prestatorul de servicii turistice vor acţiona imediat pentru soluţionarea sesizării. În cazul în care sesizarea nu este soluţionată sau este soluţionată parţial, turistul va depune la sediul Agenţiei o reclamaţie în scris, în termen de maximum 5 zile calendaristice de la încheierea călătoriei, Agenţia urmând ca, în termen de 30 zile calendaristice, să comunice turistului, în scris, răspunsul.

VII. Asigurări

Turistul este asigurat pentru rambursarea cheltuielilor de repatriere şi/sau a sumelor achitate de el în cazul insolvabilităţii sau falimentului Agenţiei la Societatea de Asigurare – Reasigurare  CITY INSURANCE S.A- cu adresa  in str. Emanoil Porumbaru, nr.93-95, parte, et.1, 2,4 si 5, sector 1, Bucuresti, telefon 021.231.00.54/ 79/ 90 cu polita de asigurare, seria BN nr.000001105, valabila pana la 21.12.2019

Facultativ, turistul are posibilitatea încheierii unui contract de asigurare, care să acopere taxele de transfer, sau a unui contract de asistenţă care să acopere taxele de repatriere în caz de accidente, de boală sau deces, ori a unui contract de asigurare pentru bagaje.

VIII. Documentele contractului se constituie ca anexă la acesta şi sunt următoarele:

    a) voucherul, biletul de odihnă - tratament, biletul de excursie, după caz;

    b) programul turistic, în cazul acţiunilor turistice.

    c)  cataloagele/ofertele agentiei şi informaţiile/condiţiile aferente

IX. Dispoziţii finale

1. Prezentul contract a fost încheiat în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte.

2. Comercializarea pachetelor de servicii turistice se va face în conformitate cu prevederile prezentului contract şi cu respectarea prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 107/1999, republicată, privind activitatea de comercializare a pachetelor de servicii turistice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 631/2001, cu modificările ulterioare.

3. Contractul poate fi prezentat şi sub forma unui catalog, pliant sau alt înscris, dacă turistul este informat despre aceasta şi dacă documentul conţine informaţiile prevăzute de art. 10 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 107/1999, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 631/2001, cu modificările ulterioare.

                        Agenţia                                                                                                                                    Turist

    Denumirea  HOLIDAY STORE                                                                                                         

    Reprezentantul